врела крв почнува да се растекува по внатрешноста на моите бутови...

- Ирена Никола Чаушевска, автор